Nadpis Ruwac s prvkem KeyVisual Vysáváme všechno

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

§ 1 Všeobecná ustanovení

Nebude-li v jednotlivých případech výslovně dohodnuto jinak, jsou naše dodávky a plnění prováděny výhradně na základě následujících všeobecných obchodních podmínek. To platí i pro všechny budoucí obchody tohoto druhu, i když se na tyto podmínky v jednotlivých případech znovu konkrétně neodkazuje. Pokud se tato ustanovení neshodují s ustanoveními níže, nákupní podmínky nebo jiné všeobecné obchodní podmínky našeho smluvního partnera – dále jen kupujícího – jsou tímto výslovně vyloučeny. Všeobecné obchodní podmínky kupujícího nás nezavazují ani tehdy, pokud je při uzavírání smlouvy výslovně neodmítneme.

§ 2 Nabídky, prospekty, uzavření smlouvy

Naše nabídky se mění. Prohlášení našich obchodních cestujících, servisních techniků nebo obchodních zástupců vyžadují ke své účinnosti naše potvrzení. Všechny výkresy, obrázky a všechny rozměry, údaje o výkonu a další údaje obsažené v našich brožurách, tiskovinách nebo na jiných nosičích dat jsou nezávazné, pokud jsme je výslovně nepotvrdili. Kupující si musí zkontrolovat veškeré informace a technické údaje ohledně vhodnosti ke konkrétnímu použití. Pokud je to pro kupujícího v jednotlivých případech přiměřené nebo jinak vhodné, vyhrazujeme si právo na změny i po obdržení objednávky a/nebo přijetí objednávky. Protože jsou naše nabídky nezávazné, je nutné, abychom potvrdili objednávku. Smlouva je uzavřena až po potvrzení objednávky kupujícího, nebo dodáním zboží. Změny smluvních ujednání jsou možné pouze s naším souhlasem a v souladu s následujícími podmínkami (viz. § 12 a 13).

§ 3 Cena

Nebude-li dohodnuto jinak, platí naše ceníky platné v den potvrzení objednávky. Platnost ceníku zaniká zveřejněním nového ceníku. Všechny naše ceny jsou ceny netto plus zákonná daň z obratu. Není-li dohodnuto jinak, platí jako ceny ze skladu a nezahrnují náklady na dopravu a balení, ani náklady na jakékoli přepravní pojištění, které se uzavírá pouze na výslovnou žádost kupujícího. Bude-li sjednána dodací lhůta delší než čtyři měsíce, jsme oprávněni přenést na kupujícího případné zvýšení nákladů na materiál, výrobu, montáž, personál, dodávku apod., k němuž došlo v mezidobí z důvodu zvýšení cen.

§ 4 Platba

Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, jsou naše faktury splatné 30 dnů ode dne svého vystavení a bez srážky. Směnky a šeky jsou přijímány pouze v případě výslovné dohody a pouze pro účel plnění a s výhradou možnosti slevy. Všechny vzniklé výdaje hradí kupující. Přijetí směnky po datu splatnosti nebo prodloužení nepředstavuje odklad. Vyhrazujeme si možnost směnky nebo šeky kdykoliv vrátit. Pokud se kupující dostane do prodlení s platbou, je povinen nahradit úrok z prodlení ve výši 10 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou podle § 247 BGB. Kupující je však oprávněn prokázat, že škoda způsobená prodlením nevznikla, nebo nevznikla v uvedeném rozsahu. Není vyloučeno ani uplatňování vyšší škody způsobené prodlením. Za každou upomínku po vzniku prodlení můžeme účtovat poplatek ve výši 5,00 EUR, pokud kupující neprokáže, že nevznikla žádná škoda v této výši. I v tomto ohledu zůstává v jednotlivých případech vyhrazeno právo požadovat vyšší škodu způsobenou prodlením. Jestliže se kupující dostane do prodlení s platbou, všechny nároky se stanou ihned splatnými bez ohledu na dříve dohodnuté platební podmínky, a to i v případě, že jsme k jejich vyrovnání přijali směnky nebo šeky. Dojde-li k výraznému zhoršení majetkových poměrů kupujícího, které ohrožuje náš nárok, jsme oprávněni požadovat platbu předem, nebo odpovídající jistinu. To platí i tehdy, jestliže se teprve dodatečně seznámíme s okolnostmi, jež existovaly před uzavřením smlouvy. Není-li záloha nebo jistina složena v době odkladu navzdory její přiměřené době, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy, nebo požadovat místo plnění náhradu. Ve výše uvedených případech nemohou být platba nebo zajištění závislé na vrácení aktuálních směnek. Platby třetím osobám, zejména obchodním zástupcům nebo cestujícím, nelze provádět s účinkem splacení dluhu, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak.

§ 5 Zápočty / právo na zadržení

Započtení ze protinároků kupujícího je vyloučeno, pokud nejsou protinároky nesporné, nebo nebyly právně prokázány. Uplatnění práva na zadržení ze strany kupujícího je vyloučeno, ledaže je založeno na stejném smluvním vztahu, nebo jsou protinároky nesporné, nebo nebyly právně prokázány.

§ 6 Dodací lhůta / její prodlení

a) Nebude-li výslovně sjednáno jinak, jsou uvedené dodací lhůty přibližné, pokud nebylo výslovně dohodnuto závazné datum. Dodržení dodacích lhůt předpokládá vyřešení všech obchodních i technických otázek mezi smluvními stranami. Řádné a včasné vlastní dodávky zůstávají vyhrazeny. O všech vzniklých zpožděních budeme kupujícího co nejdříve informovat.

b) Dodací lhůta je dodržena včasným oznámením připravenosti k odeslání, pokud nám nebylo odeslání znemožněno bez našeho vlastního zavinění. V případě, že máme zboží expedovat my, se za den dodání považuje den odeslání. Bude-li sjednáno vyzvednutí, považuje se za den doručení oznámení o připravenosti k odeslání. Pokud jsou dodací lhůty pouze přibližné, může nám kupující oznámit prodlení nejdříve deset pracovních dnů po uplynutí této dodací lhůty.

c) V případě zpoždění dodávky v důsledku zásahu vyšší moci, výtržností, stávek, výluk nebo provozních poruch, za které neneseme odpovědnost, a to i u našich dodavatelů, se doba plnění prodlužuje o dobu až do nápravy narušení, pokud toto přerušení ovlivní výrobu nebo dodání zboží. O začátku a konci těchto překážek budeme kupujícího co nejdříve informovat. V případě trvalých provozních výpadků, za které neneseme odpovědnost, což zahrnuje i případ výpadku zásobováni našimi subdodavateli bez naší viny, má kupující i my právo odstoupit od smlouvy v plném rozsahu. nebo částečně, a s vyloučením jakýchkoli nároků na náhradu. Provozní poruchy se považují za trvalé, pokud trvají alespoň dva měsíce.

d) Nároky na náhradu škody vůči nám v důsledku prodlení s dodáním lze uplatnit pouze za podmínek uvedených v § 10 c) až e) níže.

§ 7 Odeslání

Doručení probíhá dle našeho uvážení vhodným dopravním prostředkem a na účet kupujícího. Obalový materiál musí na vlastní náklady zlikvidovat kupující. Pojištění dopravy se sjednává pouze na výslovnou žádost kupujícího. Dodávky se vždy provádí – přestože neseme podle dohody náklady na dopravu zdarma – na riziko kupujícího, pokud přepravu neprovádíme vlastními vozidly a vlastním personálem. Riziko přechází na kupujícího předáním zboží poště, balíkové službě, spedici nebo přepravci, nejpozději však při opuštění zboží z továrny. Pro dodávky do zahraničí platí přepravní podmínky podle potvrzení objednávky.

§ 8 Částečné dodávky a na požádání objednané dodávky

Jsme oprávnění dodávat po částech. Tyto budou fakturovány s dodávkou a budou zaplaceny podle §4. Dodávky objednané na požádání musí být přijaty do 12 měsíců od potvrzení objednávky. Ke zpoždění s převzetím dojde po uplynutí této lhůty bez dalšího připomenutí, pokud kupujícímu nebude bráněno v převzetí kvůli okolnostem, za které nenese odpovědnost.

§ 9 Výhrada vlastnictví

Vyhrazujeme si vlastnické právo k veškerému námi dodanému zboží (vyhrazené zboží), a to až do úplného zaplacení kupní ceny a do uhrazení všech našich pohledávek z obchodního vztahu.
Kupující je oprávněn zpracovávat a dále prodávat zboží v rámci běžného obchodního styku, pokud není v prodlení s plněním svých závazků vůči nám, nebo nepřestane platit. V jednotlivých případech platí: Zpracování nebo změny vyhrazeného zboží probíhají pro nás jako výrobce ve smyslu § 950 BGB, aniž by nás zavazovaly. Zpracováním nebo změnou vyhrazeného zboží nenabývá kupující vlastnické právo k nové věci v souladu s § 950 BGB. Pokud je vyhrazené zboží zpracováno, smícháno, sloučeno nebo kombinováno s jinými předměty, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru, který odpovídá poměru fakturační hodnoty našeho vyhrazeného zboží k celkové hodnotě. Na spoluvlastnické podíly vyplývající z výše uvedených ustanovení se přiměřeně použijí ustanovení platná pro zboží podléhající výhradě vlastnictví. Kupující tímto na nás postupuje nároky z dalšího prodeje nebo jiných prodejních transakcí, jako jsou smlouvy o dílo a služby se všemi vedlejšími právy, a to i proporcionálně, bude-li zboží zpracováno, sloučeno nebo zkombinováno, nebo bude trvale instalováno, a my jsme k němu získali spoluvlastnictví ve výši naší fakturační hodnoty. Pokud je vyhrazené zboží zpracováno, smícháno, sloučeno, zkombinováno nebo trvale nainstalováno, máme nárok na podíl příslušné pohledávky z dalšího prodeje v poměru fakturační hodnoty našeho vyhrazeného zboží k fakturované hodnotě položky.

Pokud kupující prodá vyhrazené zboží společně s jiným námi nedodaným zbožím, kupující nám tímto postoupí část pohledávky z dalšího prodeje ve výši fakturované hodnoty našeho rezervovaného zboží. Pokud kupující prodal tuto pohledávku v rámci skutečného faktoringu, postupuje nám tímto namísto toho pohledávku vůči faktoru. Pokud kupující uplatní pohledávku z dalšího prodeje ve vztahu k běžnému účtu svého zákazníka, kupující tímto postupuje své pohledávky ze vztahu k běžnému účtu na nás, a to ve výši fakturované hodnoty zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví. Tímto výše uvedená postoupení přijímáme. Kupující je oprávněn inkasovat nám postoupené pohledávky až do našeho odvolání. Oprávnění k inkasu zaniká při odvolání, ke kterému dochází v případě prodlení s platbou kupujícího, nebo pokud pozastaví platby. V takovém případě jsme oprávněni kupujícím informovat zákazníka o postoupení a sami vymáhat pohledávku. Kupující je povinen nám na požádání poskytnout přesný seznam pohledávek, na které má nárok, a to včetně jména a adresy zákazníka, výše jednotlivých pohledávek, data fakturace atd., a poskytnout nám veškeré informace a doklady potřebné k uplatnění postoupených pohledávek a umožnit ověření těchto informací. Zastavení nebo postoupení jako zajištění vyhrazeného zboží nebo postoupených pohledávek nejsou povoleny. O veškerých zástavách budeme neprodleně informováni s uvedením věřitele zástavy. Přesáhne-li realizovatelná hodnota jistoty, na kterou máme nárok, naši celkovou pohledávku vůči kupujícímu o více než 10 %, jsme povinni ji na žádost kupujícího uvolnit. Kupující si pro nás bezplatně ponechává vyhrazené zboží. Musí je v obvyklém rozsahu pojistit proti obvyklým nebezpečím, jako je požár, krádež a voda. Kupující nám tímto postupuje své nároky na náhradu škody, na kterou má nárok vůči pojišťovnám nebo jiným osobám povinným k úhradě náhrady, a to ve výši našich nároků.
Toto postoupení přijímáme.
V zemích, kde je platnost výhrady vlastnictví spojena se zvláštními nebo formálními požadavky, musí kupující zajistit jejich splnění a informovat nás o tom. Jestliže kupující tuto povinnost nesplní, nebo pokud dohoda o výhradě vlastnictví není v dané zemi možná, jsme oprávněni podmínit předání neodvolatelné, bezpodmínečné a neomezené absolutní záruky od schválené německé banky nebo spořitelny, a to ve výši všech závazků v době uzavření smlouvy. Záruka se musí řídit německým právem.

§ 10. Reklamace vad materiálu i nároky na náhradu škody a odstoupení z důvodu jiného porušení povinností

a) V případě oprávněných reklamací bude následné plnění podle našeho uvážení provedeno následnou opravou nebo náhradní dodávkou, budou-li k tomu splněny zákonné požadavky. Kromě toho má kupující za splnění zákonných požadavků právo na další právní nároky na odstoupení od smlouvy a na snížení ceny. § 377 HGB zůstává nedotčený.

b) Má-li kupující výjimečné regresní nároky podle § 478 BGB, existují pouze tehdy, pokud kupující neuděluje svému odběrateli žádná práva překračující zákonná práva z důvodu vad materiálu.

c) Nároky na náhradu škody kupujícího existují podle právních předpisů v neomezené výši, jsou-li založeny na újmě na životě, těle nebo zdraví a jsou-li způsobeny úmyslným nebo nedbalostním porušením povinnosti námi, některým z našich zákonných zástupců popř. pomocníkem,
jsou založeny na zákoně o odpovědnosti za výrobek, nebo jsou založeny
na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností námi, našimi zákonnými zástupci nebo pomocnými subjekty, nebo
jsou založeny na zlé vůli, nebo jsme převzali nákupní riziko nebo záruku, a proto neseme odpovědnost.

d) Pokud je škoda založena pouze na nedbalostním porušení základní smluvní povinnosti (základní povinnosti) námi, našimi zákonnými zástupci nebo zástupci, také odpovídáme za škody, ale omezené částkou na typicky se vyskytující a předvídatelnou škodu, pokud jsou následně odpovědné Části b) a c) tohoto odstavce platí neomezené.

e) Podstatnými smluvními závazky (kardinálními závazky) ve smyslu výše uvedených předpisů jsou závazky, jejichž plnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může kupující pravidelně spolehnout. Dále jsou podstatné smluvní závazky (hlavní závazky) takové, jejichž porušení ohrožuje dosažení smluvního účelu. Zůstává v případě zákonného rozdělení důkazního břemena. Další nároky na náhradu škody vůči nám, našim právním zástupcům a pomocníkům a také pomocným silám při seřízení jsou vyloučeny, bez ohledu na právní základ.

f) Pokud byly pro zařízení nebo systémy uzavřeny smlouvy o údržbě, neručíme za dodržování intervalů údržby. Jejich sledování náleží do výhradní odpovědností kupujícího, neboť i toto závisí zejména na druhu a rozsahu použití. Odchylky nebo odklady od dříve sjednaných termínů údržby jsou povoleny; v tomto ohledu budou vyloučeny nároky na náhradu škody z důvodu nedodržení lhůt a jakékoli následné z toho vyplývající škody, ledaže by nedodržení termínu údržby nebylo způsobeno úmyslem nebo hrubou nedbalostí z naší strany nebo našimi pomocníky.

§ 11 Promlčení nároků z vad materiálu

Nároky kupujícího z důvodu vad materiálu se promlčují po jednom roce, ledaže
a) se jedná o nároky druhu upraveného v § 479 BGB popř.

b) byla vada podvodně skryta, nebo je její podstatou úmyslné porušení povinností námi nebo našimi zákonnými zástupci nebo našimi pomocníky.
V případech a) a b) a pro nároky na náhradu škody, které nejsou vyloučeny podle § 10, platí zákonné promlčecí lhůty.
Nadále platí zákonná ustanovení o pozastavení, pozastavení uplynutí a opětovném začátku promlčení.

§ 12 Právo na odstoupení

Není-li konkrétně dohodnuto jinak, může kupující odstoupit od smlouvy, pokud má zakoupená věc vady a jsou splněny zákonné podmínky pro odstoupení (zejména § 440 BGB). V případě porušení povinnosti, které nespočívá v vadě zakoupeného zboží, může kupující odstoupit od smlouvy pouze v případě, že za porušení povinnosti a zákonných podmínek odpovídáme my nebo naši zákonní zástupci nebo pomocníci a jsou splněny zákonné podmínky pro odstoupení. Zůstává v případě zákonného rozdělení důkazního břemena. § 6 c) tyto podmínky zůstávají nedotčeny. V ostatních případech (např. neúmyslná chybná objednávka nebo jiné chyby v motivu kupujícího) může kupující zrušit smlouvu nebo od ní odstoupit pouze s naším výslovným souhlasem. Nárok na souhlas s odstoupením neexistuje. V případě našeho souhlasu pak musí být zboží opatřeno naším číslem zboží a vráceno k nám se zaplaceným přepravným a v původním obalu (Ruwac Industriesauger GmbH, Westhoyeler Str. 25, 49328 Melle, Německo). Vrácení probíhá v takových případech vždy na riziko kupujícího. Za vrácení zboží účtujeme poplatek za zpracování ve výši 20 % hodnoty objednávky, nejméně však 250,00 EUR, není -li smluvně dohodnuto jinak. Pokud jsme již v těchto případech zakoupili materiál pro výrobky na zakázku, musí v každém případě nést tyto vedle vlastních nákladů kupující, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

§ 13 Změny technických údajů

Změny technických údajů zákazníkem jsou po uzavření smlouvy možné pouze s naším souhlasem. Nárok na souhlas neexistuje. Pokud souhlasíme a nebylo dohodnuto nic jiného, musí kupující v tomto případě převzít materiál, který jsme již zakoupili pro dotčenou zakázku, ale již ho kvůli změně nepotřebujeme, a to za cenu s příplatkem za vícepráce, které mohou vzniknout.

§ 14 Paušální náhrada škody v důsledku porušení povinností ze strany kupujícího

Poruší-li kupující své povinnosti – např. odmítne-li převzít zboží, přestože k tomu byl vyzván – a jsme-li tedy oprávněni místo plnění uplatňovat nároky na náhradu škody, můžeme požadovat paušální náhradu ve výši 25 % kupní ceny. To neplatí, pokud může kupující prokázat, že škoda nevznikla, nebo nevznikla v uvedeném rozsahu. Vyhrazujeme si právo požadovat další náhrady škody.

§ 15 Zpětný odběr vysloužilých elektropřístrojů od jiných uživatelů, než jsou domácnosti, a s tím spojené náklady

Našim odběratelům nabízíme možnost zpětného odběru a likvidace vysloužilých elektropřístrojů. Pokud jde o možnost likvidace, založili jsme u nadace pro staré elektropřístroje „EAR“ koncepci zpětného odběru.
 
V případě zpětného odběru vysloužilých elektropřístrojů tyto elektropřístroje v rámci naší koncepce zpětného odběru odvezeme na příslušné sběrné místo k likvidaci. Náklady pak budou během 14 dní od data, kdy sběrné místo pro likvidaci elektropřístrojů vystaví fakturu, přeúčtovány kupujícímu, který není domácností. Kupující je následně povinen uhradit příslušnou částku během 14 dní od data obdržení faktury.

§ 16 Místo plnění a soudní příslušnost

Místem plnění všech nároků ze smluvních vztahů mezi námi a kupujícím je Melle. Příslušným je soud v Osnabrïcku, bude-li kupující právnickou osobou podle veřejného práva nebo veřejným zvláštním fondem. Vyhrazujeme si však právo uplatnit nároky vůči kupujícímu v jeho obecné jurisdikci.

§ 17 Volba práva

Platí výhradně hmotné právo Spolkové republiky Německo jako mezi dvěma smluvními stranami se sídlem v Německu. Platnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena.

Stav: 07.2022