Nadpis Ruwac s prvkem KeyVisual Vysáváme všechno

Všeobecné nákupní podmínky

§ 1. Všeobecná ustanovení

(1) Následující nákupní podmínky platí výhradně pro naše objednávky a dodávky a služby od našich dodavatelů. Jsou součástí všech smluv, které uzavíráme s našimi dodavateli na dodávky nebo služby, které nabízejí. Platí rovněž pro všechny budoucí dodávky, služby nebo nabídky zákazníkům, i když nebudou znovu samostatně sjednány.

(2) Neuznáváme žádné protichůdné nebo dodatečné podmínky dodavatele, které se liší od našich nákupních podmínek. Naše tiché přijetí ani platba neznamená, že přijímáme jakékoli protichůdné, odchylné nebo dodatečné podmínky dodavatele.

§ 2. Nabídky

Nabídky dodavatele je třeba podávat pouze písemně, přičemž pro požadavek písemné formy postačuje zaslání faxem nebo e-mailem. Z příslušné nabídky musí být jasně identifikovatelní jak společnost předkládající nabídku, tak její zástupce. Nabídky se rozumí bez závazku přijetí a povinnosti platit odměnu. Předložené nabídky jsou pro dodavatele závazné s uvedeným termínem v nabídce.

§ 3. Objednávka

(1) Naše objednávky předkládáme rovněž písemně, přičemž pro požadavek písemné formy postačí zaslání faxem nebo e-mailem.

(2) Dodavatel je povinen písemně přijmout objednávku do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty jsme oprávnění k odstoupení bez vícenákladů.

(3) Obsahem objednávky jsou veškeré obchodní podmínky, specifikace, technické výkresy, normy, programové vybavení a další dokumenty, které jsou součástí předmětu smlouvy a které jsou v objednávce uvedeny, nebo tvoří její přílohy.

(4) Pro všechny výše uvedené dokumenty si vyhrazujeme vlastnická práva a autorská práva. Tyto dokumenty nesmí být zpřístupněny třetím stranám, pokud nedáme dodavateli výslovný písemný souhlas.

§ 4. Změny smluvního produktu

Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací smluvního produktu. V takovém případě nás dodavatel musí neprodleně písemně informovat o všech dodatečných nebo snížených nákladech i o možných odkladech a náklady dodatečně doložit.

§ 5. Povinnost dodávek náhradních dílů

Dodavatel se zavazuje dodávat smluvní položky, které jsou instalovány v našich výrobcích jako náhradní díly za přiměřené tržní ceny a po dobu nejméně dvanácti let po ukončení výroby.

§ 6. Dodací lhůta

(1) Sjednané termíny a lhůty dodání jsou závazné. Pro dodržení je rozhodující příjezd dodávky na místo plnění uvedené v objednávce nebo naše smluvně dohodnuté převzetí produktu.

(2) Dodavatel nás musí okamžitě informovat o předvídatelných zpožděních dodávky. Při překročení dohodnutého termínu dodání je dodavatel automaticky v prodlení i bez upomínky.

(3) V případě zpoždění dodávky máme právo na zákonné nároky. Případné škody způsobené zpožděním nebo dodatečné náklady z důvodu nutných nákupů kryjících poptávku nese dodavatel a budou mu účtovány. Bezpodmínečné přijetí opožděné dodávky neznamená vzdání se nároků na náhradu škody.

(4) V případě zpoždění dodávky / plnění dodavatelem jsme oprávněni za každý pracovní den prodlení požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z čisté hodnoty objednávky opožděného zboží, maximálně však 5 % z čisté hodnoty objednávky opožděného zboží. Čistou hodnotou objednávky je třeba rozumět hodnotu, která je měřena podle čisté odměny dohodnuté stranami před provedením objednávky.

(5) Vyhrazujeme si právo vznést další právní nároky; pokud budou uplatněny, bude případná propadlá smluvní pokuta započtena proti uplatněné náhradě škody. Zatím si nemusíme vyhradit právo uplatnit smluvní pokutu při přechodu rizika. Spíše můžeme toto individuální odvolání, na kterém je opožděné dodání založeno, uplatnit na konečnou platbu.

§ 7. Dodávky a doprava

(1) Dodávky včetně příslušného balení a pojištění dopravy jsou prováděny DDP na náklady dodavatele s využitím Incoterms 2020.

(2) Odchylné přepravní podmínky vyžadují písemnou formu a náš souhlas.

(3) Pro dodávky upřednostňujeme ekologické obalové materiály. Obal pro elektronické součástky je nutné volit tak, aby nedošlo k jejich zničení elektrostatickým výbojem.

(4) Dodavatel musí ve všech dokumentech vztahujících se k objednávce uvést naše číslo zboží a číslo objednávky. Každá dodávka musí být opatřena odpovídajícími dodacími listy, na kterých je třeba uvést následující body:
(a) číslo naší objednávky
(b) naše číslo zboží
(c) množství (pokud je množství rozděleno do několika obalových jednotek, je třeba také uvést, jaké množství je v kterém obalu / mřížové krabici. Tyto informace musí být také jasně viditelné na obalu / mřížové krabici s uvedením naší objednávky a čísla zboží
(d) že se jedná o: prototyp, pilotní sérii nebo sériovou dodávku
(e) jedná se o kompletní dodávku, částečnou dodávku nebo zbývající dodávku
(f) podle potřeby: Text objednávky a číslo položky
Náklady vzniklé nedodržením našich přepravních pokynů nese dodavatel. Pokud není prokázáno jinak, jsou pro počet kusů, hmotnosti a rozměry rozhodující hodnoty zjištěné při naší vstupní kontrole. Částečné dodávky vyžadují náš souhlas a musí být jako takové označeny v přepravních dokumentech.

§ 8. Fakturace a platba

(1) Dodavatel vystavuje na každou dodávku nebo službu fakturu, která nám musí být předložena odděleně od zásilky. Faktura se musí shodovat s naší objednávkou a obsahovat naše číslo objednávky a čísla zboží, jakož i všechny zákonem požadované údaje. Faktury, které tyto údaje nebudou obsahovat, vrátíme zpět a nebudou splatné.

(2) Ceny uvedené v objednávce jsou pevné a závazné.

(3) Lhůty běží po obdržení řádné a ověřitelné faktury, nikoliv však před kompletní bezvadnou dodávkou nebo službou v místě plnění.

(4) Platba se provádí poté, co obdržíme fakturu, buď do 14 dnů s 3% slevou, nebo do 30 dnů bez jakékoliv slevy. Tím nejsou dotčena naše práva na pozdější reklamace. V případě samostatného předčasného dodání předmětu smlouvy – bez našeho předchozího souhlasu – začíná lhůta splatnosti běžet ode dne dodání podle objednávky, nebo od obdržení faktury. Ve výše uvedeném případě bude pro výpočet data splatnosti vybráno pozdější datum. V případě smluv o dílo nebo smluvně dohodnuté přejímky začíná lhůta splatnosti běžet po našem úspěšném přijetí.

(5) V případě vadné dodávky jsme oprávněni až do řádného plnění zadržet platbu bez ztráty rabatů, slev a podobných platebních výhod.

§ 9. Výhrada vlastnictví

Pokud jsou smluvní produkty ve vlastnictví dodavatele, dodavatel nepřevede jejich vlastnictví na nás, dokud nebude za příslušný smluvní produkt uhrazena celá částka. I když se smluvní produkt dosud nenachází v našem výlučném vlastnictví, jsme oprávněni smluvní produkt zpracovávat, míchat s jinými předměty, slučovat, kombinovat nebo dále prodávat v rámci běžných obchodních transakcí, pokud nejsme v prodlení s platbou.

Výhrada vlastnictví dodavatele zaniká nejpozději v okamžik, kdy zaplatíme kupní cenu dodaného zboží. Všechny ostatní formy výhrady vlastnictví jsou vyloučeny, zejména prodloužená, postoupená a rozšířená výhrada vlastnictví pro další zpracování.

V případě zabavení nebo jiných zásahů třetích osob jsme povinni okamžitě informovat dodavatele. Návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek opravňuje dodavatele s okamžitou platností odstoupit od smlouvy nebo jednotlivých zakázek a požadovat okamžité vrácení předmětů smlouvy.

§ 10. Vyšší moc

Přerušení výroby z důvodu nevyhnutelných událostí (vyšší moc, např. pracovní spory) nás opravňují k odstoupení od objednávek; v opačném případě, v případě jakýchkoliv překážek převzetí, které nejsou zaviněny, se doba dodání a platby prodlouží podle délky prodlení.

§ 11. Výroba a kvalita

(1) Dodavatel je povinen provádět kontrolu kvality při výrobě a kvalifikovanou výstupní kontrolu vad zboží, aby dodal pouze bezvadné smluvní výrobky.

(2) Dodavatel se zavazuje dodržovat všechny předpisy o výrobcích a životním prostředí platné v EU a také podzákonné normy, které odkazují na smluvní výrobky v jejich aktuálním znění. Dodavatel se zejména zavazuje přiložit k objednaným smluvním výrobkům prohlášení o shodě RoHS, prohlášení v souladu s nařízením REACH a v případě výrobků obsahujících kovy zprávu o nerostných surovinách, nebo nám je předat jinak. Dále se dodavatel zavazuje informovat nás o přítomnosti PIP (3:1) ve smluvních produktech.

§ 12. Záruka na vady

(1) Dodavatel je povinen dodat a plnit smluvní položky bez věcných a právních vad.

(2) Není-li písemně dohodnuto jinak, nároky z vad předmětu dodávky se promlčují uplynutím 36 měsíců od převzetí smluvního produktu v místě plnění.

Bez ohledu na to se nároky podle § 445a BGB (pro dodavatelský řetězec) promlčují podle promlčecí lhůty podle § 445b BGB.

(3) Zákonné nároky z vad máme k dispozici neomezeně. Podle našeho uvážení musí dodavatel provést opravu nebo náhradní dodávku zdarma. Náklady potřebné pro účely dodatečného plnění, zejména náklady na dopravu, cestu, práci a materiál, nese dodavatel. Místem plnění reklamace z vad je místo plnění uvedené v objednávce.

(4) Pokud dodavatel odmítne dodatečné plnění po našem oznámení závad, nebo tak není schopen učinit ihned, vyhrazujeme si právo požadovat po dodavateli náklady a výdaje, abychom předešli neúměrně velkým škodám, a to tím, že odstraníme závadu sami, nebo ji necháme opravit u třetích stran.

(5) Neodstraní-li dodavatel vadu po uplynutí námi písemně stanovené přiměřené lhůtě, nebo pokud se tak nestalo, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit a/nebo požadovat náhradu škody nebo náhradu nákladů místo služby, resp. ke snížení kupní ceny.

§ 13. Požadavek na souhlas a informační povinnost

(1) Dodavatel nás musí před realizací písemně informovat a/nebo získat náš předchozí souhlas v následujících případech změn smluvních produktů a jejich součástí/surovin:

(1.1) Změny vyžadující schválení s dodací lhůtou 6 měsíců:

  • Přestěhování výrobního pracoviště
  • Subdodávky
  • Změny produktu (materiál, lícování, forma, funkce, schválení a normy atd.)

(1.2) Změny vyžadující schválení s předstihem 1 měsíc:
Významné změny ve výrobním procesu, jako je vynechání nebo přidání procesních kroků nebo změna procesní sekvence, změna testovacích cyklů a rozsahu testování, významné změny procesních parametrů atd.

(1.3) Informační povinnost:

  • Zavedení neplánovaného přepracování (není součástí původně plánované výroby)
  • Změna označení výrobce
  • Změna dodavatele
  • Rozpor mezi plánem dodávek nebo jednorázové zavolání a dokumenty k předání

(2) Zákazník si vyhrazuje právo odmítnout jednotlivé žádosti o změnu dle výše uvedených odstavců 1.1 a 1.2.

§ 14. Záruka na výrobky

(1) V případě, že vůči nám zákazník nebo třetí osoba uplatní nároky z důvodu odpovědnosti za výrobek, je dodavatel povinen nás před těmito nároky ochránit v rozsahu, v jakém byla škoda způsobena vadou jeho dodávky.

(2) Veškeré náklady a výdaje, včetně nákladů na uplatnění nároků u soudu, nese v těchto případech dodavatel.

(3) Pokud je kvůli chybě související s bezpečností v dodaných položkách nutné stažení, nebo pokud to nařídí úřady, nese veškeré náklady a výdaje na stažení zboží také dodavatel. Budeme – pokud je to možné a rozumné –koordinovat obsah a rozsah takového odvolání s dodavatelem.

§ 15. Pojišťovací povinnost

Dodavatel se zavazuje sjednat pojištění odpovědnosti, které v přiměřeném rozsahu pokryje i riziko nároků vůči zákazníkovi z hlediska odpovědnosti za výrobek nebo z jiných důvodů kvůli vadám smluvních výrobků, a na požádání to zákazníkovi doloží.

§ 16. Zachování důvěrnosti

(1) Dodavatel je povinen uchovávat v tajnosti všechny výkresy, procesy, obrázky, vzorky, nástroje a další jemu poskytnuté dokumenty, pokud nejsou obecně známé, nebo nejsou veřejně dostupné. Pro předání třetímu subjektu je nutný náš výslovný písemný souhlas.

(2) Za porušení smlouvy jím pověřenými třetími stranami bude dodavatel vůči nám jednat, jako by šlo o jeho vlastní pochybení.

(3) Povinnost zachování důvěrnosti trvá i po ukončení smlouvy. Zanikne až poté, co se znalosti obsažené v poskytnutých dokumentech stanou obecně známými.

(4) Pokud dodavatel tuto povinnost zachování důvěrnosti poruší, je povinen nám zaplatit smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je na našem uvážení a v případě sporu musí být její přiměřenost prověřena příslušným soudem. Další nároky tím zůstávají nedotčeny.

§ 17. Řízení cizích firem

Dodavatel se zavazuje dodržovat všechny naše pokyny a předpisy týkající se bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a chování v areálu naší společnosti apod. To platí jak pro práci u nás, tak pro jiné stanovené místo plnění. Dodavatel se bude aktivně informovat o stávajících předpisech pro externí firmy.

§ 18. Salvátorská klauzule

Neúčinností ustanovení těchto všeobecných nákupních podmínek není dotčena platnost zbývajících ustanovení. V případě, že se ustanovení ukáže jako neúčinné nebo nevymahatelné, bude nahrazeno novým účinným ustanovením, které se co nejvíce přiblíží právní a ekonomické úspěšnosti neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.

§ 19. Rozhodné právo

Platí výhradně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

§ 20. Soudní příslušnost a místo plnění

(1) Místem plnění povinností dodavatele je korespondenční adresa uvedená v objednávce.

(2) Příslušným soudem je soud relevantní pro sídlo naší firmy. Podle vlastního uvážení jsme rovněž oprávněni žalovat dodavatele u jeho obecně příslušného soudu.

Stav červenec 2021