Nadpis Ruwac s prvkem KeyVisual AGB

Podmínky pro opravy strojů a zařízení pro tuzemské podniky

K použití vůči

1. osobě, která při uzavírání smlouvy vykonává svou obchodní nebo samostatnou výdělečnou činnost (podnikatel)
2. právnické osobě podle veřejného práva nebo zvláštnímu fondu podle veřejného práva.

I. Uzavření smlouvy, obecně

1. Jestliže existuje nesporné písemné potvrzení objednávky, je toto rozhodující pro obsah smlouvy a rozsah oprav.

2. Nedodá-li zhotovitel předmět opravy, musí zákazník upozornit ohledně tohoto předmětu na existující práva průmyslového vlastnictví; v případě nezavinění zhotovitele zbavuje zákazník zhotovitele případných nároků třetích osob vyplývajících z práv průmyslového vlastnictví.

II. Neproveditelná oprava

1. Služby poskytnuté k předložení odhadu nákladů stejně jako vzniklých a dokumentovaných dodatečných výdajů (doba řešení problémů se rovná pracovní době) budou zákazníkovi fakturovány v případě, že opravu nelze provést z důvodů, za které dodavatel nenese odpovědnost, zejména kvůli

  • nezjištění reklamované vady při kontrole,
  • nebude-li možné obstarat náhradní díly,
  • zákazník vlastní vinou zmeškal sjednaný termín,
  • bude-li smlouva vypovězena během provádění.

2. Předmět opravy je třeba vrátit do původního stavu pouze na výslovnou žádost zákazníka a oproti úhradě nákladů, pokud provedené práce nebyly nutné.

3. Nelze-li opravu provést, neodpovídá zhotovitel za poškození předmětu opravy, porušení vedlejších smluvních povinností a za škodu, která nevznikla na vlastním předmětu opravy, bez ohledu na to, na jaké právní důvody se zákazník odvolává. Na druhé straně zhotovitel odpovídá v případě úmyslného úmyslu, hrubé nedbalosti ze strany vlastníka / orgánů nebo jednatelů, stejně jako v případě zaviněného porušení podstatných smluvních povinností. V případě zaviněného porušení podstatných smluvních povinností – s výjimkou úmyslu a hrubé nedbalosti ze strany vlastníka / výkonných orgánů nebo vedoucích pracovníků – odpovídá zhotovitel pouze za podle smlouvy běžnou, důvodně předvídatelnou škodu.

III. Informace o nákladech, odhad nákladů

1. Bude-li to možné, bude zákazníkovi při uzavření smlouvy sdělena předpokládaná cena opravy, v opačném případě může zákazník stanovit limity nákladů.

Nelze-li opravu provést za tyto náklady, nebo považuje-li zhotovitel za nutné provést při opravě vícepráce, je třeba při překročení stanovených nákladů o více než 15 % souhlas zákazníka.

2. Bude-li před provedením opravy požadován odhad nákladů se závaznými cenami, musí o to zákazník výslovně vyžádat. Takový odhad nákladů – nebude-li sjednáno jinak – je závazný pouze v písemné formě. Musí být uhrazen. Služby poskytnuté pro předložení odhadu nákladů nebudou zákazníkovi účtovány, pokud je bude možné využít při provádění opravy.

IV. Cena a platba

1. Zhotovitel je oprávněn při uzavření smlouvy požadovat přiměřenou zálohu.

2. Při kalkulaci opravy se samostatně uvádějí ceny použitých dílů, materiálu a zvláštních plnění, jakož i ceny práce, cestování a dopravy. Bude-li oprava prováděna na základě závazného odhadu nákladů, postačí odkázat na odhad nákladů, přičemž se samostatně uvádí pouze odchylky v rozsahu plnění.

3. Daň z přidané hodnoty je účtována dodatečně v příslušné zákonné sazbě a na náklady zákazníka.

4. Všechny opravy faktury na straně zhotovitele a reklamace zákazníka musí být provedeny písemně nejpozději do čtyř týdnů po obdržení faktury

5. Platba se uskuteční bez slevy při převzetí a předání nebo odeslání faktury.

6. Zadržení plateb z důvodu jakýchkoli protinároků zákazníka zpochybněných zhotovitelem není povoleno.

7. Započtení z důvodu případných protinároků zákazníka zpochybněných zhotovitelem z jiných právních vztahů není povoleno.

V. Součinnost a technická pomoc zákazníka při opravě mimo závod zhotovitele

1. Zákazník musí na vlastní náklady pomáhat opravářům při provádění oprav.

2. Zákazník musí přijmout zvláštní opatření nezbytná k ochraně osob a majetku v místě opravy. Musí také informovat vedoucího oprav o stávajících zvláštních bezpečnostních předpisech, budou-li pro opraváře důležité. Upozorní zhotovitele na porušení těchto bezpečnostních předpisů ze strany opravářů. V případě závažných porušení může po konzultaci s vedoucím opravy odmítnout osobě porušující předpisy vstup na místo opravy.

3. Zákazník je povinen na své náklady poskytnout technickou pomoc, zejména:

a) Na požadovanou dobu zajistit nezbytný vhodný pomocný personál v počtu potřebném pro opravy; pomocný personál se musí řídit pokyny vedoucího oprav. Zhotovitel za tento pomocný personál nijak neručí. Pokud pomocný personál způsobil závadu nebo škodu v důsledku pokynů vedoucího opravy, platí přiměřeně ustanovení oddílů X a XI

b) Provádění veškerých stavebních, podkladových a lešenářských prací, včetně obstarání potřebného stavebního materiálu.

c) Zajistit potřebná zařízení a těžké nástroje, jakož i nezbytné komodity a materiály.

d) Zajistit vytápění, osvětlení, provozní energie a vodu, a to včetně potřebných přípojek.

e) Zajistit nezbytné, suché a uzamykatelné prostory pro uskladnění nářadí opravářů.

f) Ochranu místa oprav a uložení materiálu před škodlivými vlivy jakéhokoli druhu, úklid v místě opravy.

g) Zajistit pro opraváře vhodné společné místnosti a pracovní místnosti zabezpečené proti krádeži (s vytápěním, osvětlením, umývárnami, sociálním zařízením) a první pomoc.

h) Zajistit materiál a provedení všech dalších úkonů, které jsou nutné k seřízení předmětu opravy a provedení smluvně stanovené zkoušky.

4. Technická pomoc zákazníka musí zajistit, aby oprava mohla začít ihned po příjezdu opravářů a mohla být provedena bez prodlení, dokud ji zákazník nepřevezme. Budou-li po zhotoviteli vyžadovány zvláštní plány nebo pokyny, budou zákazníkovi včas poskytnuty.

5. Nesplní-li zákazník své závazky, je zhotovitel oprávněn, nikoli však povinen, po stanovení lhůty provést úkony zákazníka místo něj a na jeho náklady. Ostatní zákonná práva a nároky zhotovitele zůstávají nedotčeny.

VI. Doprava a pojištění při opravách v závodu zhotovitele

1. Není-li písemně dohodnuto jinak, bude předmět opravy na požádání zákazníka – včetně případného balení a nakládky – dopraven k zákazníkovi a od něho na jeho náklady, jinak předmět opravy dodá zákazník zhotoviteli na náklady a po provedení opravy si jej zákazník u zhotovitele opět vyzvedne.

2. Riziko dopravy nese zákazník.

3. Na přání zákazníka bude doprava ke zhotoviteli a případně i zpět provedena na jeho náklady s pojištěním proti případným rizikům, např. krádeži, rozbití, požáru.

4. Po dobu opravy v závodě zhotovitele neexistuje žádné pojistné krytí. Zákazník musí zajistit, aby bylo zachováno stávající pojistné krytí předmětu opravy, např. pokud jde o pojištění proti požáru, vodě z vodovodu, bouře a poruše stroje. Pojistné krytí těchto rizik lze získat pouze na výslovnou žádost a na náklady zákazníka.

5. Pokud se zákazník dostane do prodlení s převzetím, může si zhotovitel účtovat poplatky za skladování v jeho závodě. Předmět opravy lze dle uvážení zhotovitele uložit i jinde. Náklady a rizika skladování nese zákazník.

VII. Lhůta opravy, zpoždění opravy

1. Údaje o dobách oprav jsou založeny na odhadech, a nejsou tedy závazné.

2. Zákazník může požádat o sjednání závazné doby opravy, která musí být jako taková označena, až bude přesně určen rozsah prací.

3. Závazná lhůta opravy bude dodržena, je-li věc určená k opravě do jejího uplynutí připravena k převzetí zákazníkem, nebo v případě smluvně stanovené zkoušky k provedení této zkoušky.

4. V případě dodatečných a doplňujících objednávek zadaných později nebo v případě nutných dodatečných oprav se sjednaný termín opravy přiměřeně prodlužuje.

5. Pokud se oprava zpozdí v důsledku pracovních sporů, zejména stávek a výluk, jakož i výskytu okolností, za které dodavatel nenese vinu, dojde k vhodnému prodloužení doby opravy, pokud bude možné prokázat, že tyto překážky mají značný vliv na dokončení opravy.

6. Vznikne-li zákazníkovi v důsledku prodlení zhotovitele škoda, je oprávněn požadovat jednorázovou náhradu z prodlení. Činí 0,5 % za každý celý týden prodlení, celkem však maximálně 5 % z ceny opravy za zhotovitelem opravovanou část věci, kterou nelze v důsledku prodlení včas využít.

Pokud zákazník stanoví zhotoviteli – s přihlédnutím k zákonem stanoveným výjimečným případům – přiměřenou lhůtu k plnění po původním termínu a tato lhůta nebude dodržena, je zákazník oprávněn v rámci zákonných ustanovení odstoupit. Zavazuje se na žádost zhotovitele v přiměřené lhůtě prohlásit, zda využívá svého práva na odstoupení. Další nároky týkající se prodlení jsou uvedeny výlučně v oddílu XI. 3 tyto podmínky.

VIII. Přijetí

1. Zákazník je povinen převzít opravu, jakmile mu bude oznámeno její dokončení a bude provedeno smluvně stanovené přezkoušení předmětu opravy. Ukáže-li se, že oprava není v souladu se smlouvou, je zhotovitel povinen vadu odstranit. To neplatí, bude-li vada irelevantní pro účely zákazníka, nebo se bude týkat okolností, za něž ponese odpovědnost zákazník. Pokud se jedná o drobnou závadu, zákazník nemůže přijetí odmítnout.

2. Jestliže se převzetí zpozdí bez zavinění zhotovitele, má se za to, že převzetí proběhlo dva týdny po oznámení o dokončení opravy.

3. Při převzetí již zhotovitel neručí za rozpoznatelné vady, ledaže si objednatel vyhradil právo konkrétní vadu uplatňovat.

IX. Výhrada vlastnictví, rozšířené zástavní právo

1. Zhotovitel si ponechá ve svém vlastnictví veškeré použité příslušenství, náhradní díly a náhradní jednotky, dokud nebudou přijaty všechny platby vyplývající ze smlouvy o opravě. Mohou být uzavřeny další dohody o zajištění.

2. Zhotovitel má z důvodu svého nároku ze smlouvy o opravě zástavní právo k předmětu opravy zákazníka, který se na základě smlouvy dostala do jeho vlastnictví. Zástavní právo lze uplatnit i kvůli nárokům z dříve provedených prací, dodávek náhradních dílů a dalších služeb, pokud souvisí s předmětem opravy. Na ostatní pohledávky z obchodního vztahu se zástavní právo vztahuje pouze tehdy, jsou-li nesporné nebo právně závazné.

X. Reklamace vad

1. Po převzetí opravy odpovídá zhotovitel za vady opravy, přičemž jsou vyloučeny všechny ostatní nároky zákazníka a aniž jsou dotčeny body 5 a 6 a oddíl XI, a to tak, že musí vady odstranit. Zjištěné závady musí zákazník neprodleně písemně oznámit zhotoviteli.

2. Záruka zhotovitele nevzniká, bude-li vada irelevantní pro účely zákazníka, nebo se bude týkat okolností, za něž ponese odpovědnost zákazník. To platí zejména ohledně dílů zajišťovaných zákazníkem.

3. V případě neodborných změn nebo oprav provedených zákazníkem nebo třetí osobou bez předchozího souhlasu zhotovitele odpovědnost zhotovitele za výsledné následky zaniká. Pouze v naléhavých případech ohrožení bezpečnosti provozu a k odvrácení neúměrně velké škody, o čemž musí být zhotovitel neprodleně informován, nebo pokud mu zhotovitel – s přihlédnutím k zákonem stanoveným výjimečným případům – ponechal přiměřenou lhůtu stanovenou k odstranění vady. Která uplynula bez výsledku, má zákazník v rámci zákonných ustanovení právo odstranit vadu svépomocí nebo třetí osobou a požadovat po zhotoviteli úhradu nutných nákladů.

4. V případě oprávněné reklamace nese zhotovitel přímé náklady vzniklé odstraněním vad, pokud tím nedojde k jeho neúměrnému zatížení.

5. Nechá-li zhotovitel – s přihlédnutím k zákonem stanoveným výjimečným případům – bezvýsledně uplynout přiměřenou lhůtu stanovenou k odstranění vad, má zákazník právo na slevu z ceny v rámci zákonných ustanovení. Zákazník může od smlouvy odstoupit pouze v případě, že oprava i přes snížení pro něj prokazatelně nemá význam.

6. Další nároky jsou založeny výhradně na bodu XI.3 těchto podmínek.

XI. Záruka zhotovitele, vyloučení záruky

1. Dojde-li vinou zhotovitele k poškození částí předmětu opravy, je zhotovitel povinen zvolit buď jejich opravu na vlastní náklady, dodání nového předmětu, nebo zajištění náhrady. Na to vynaložené náklady jsou v případě lehké a hrubé nedbalosti ze strany nevýkonných pracovníků omezeny smluvní cenou opravy. Kromě toho se přebírá odpovědnost za škody na předmětu opravy v souladu s bodem XI.3.

2. Nemůže-li zákazník předmět opravy užívat v souladu se smlouvou v důsledku zaviněného zanedbání nebo nesprávných návrhů nebo rad zhotovitele, ke kterým došlo před uzavřením smlouvy nebo po něm, nebo zaviněným porušením jiných vedlejších smluvních podmínek – zejména pokynů pro provoz a údržbu předmětu opravy –, pak platí níže uvedené Vyloučení dalších nároků zákazníka v ustanoveních oddílů X a XI. 1 a

3. Za škodu, která nevznikla na předmětu opravy sama, ručí zhotovitel – z jakýchkoli zákonných důvodů – pouze

a. v případě úmyslu,
b. při hrubé nedbalosti vlastníka/orgánu nebo vedoucího pracovníka,
c. při zaviněné ztrátě života, zranění,
d. při vadách, které byly podvodně zamlčeny, e. v rámci přiznané záruky,
f. bude-li se záruka podle zákona o ručení za výrobky vztahovat na zranění hmotné škody na soukromě používaných předmětech.

V případě zaviněného porušení podstatných smluvních povinností odpovídá zhotovitel i za hrubou nedbalost ze strany podřízených zaměstnanců a případnou lehkou nedbalost, v tomto druhém případě omezenou na smluvně běžnou, rozumně předvídatelnou škodu. Další nároky jsou vyloučeny.

XII. Promlčení

Všechny nároky zákazníka – z jakéhokoliv právního důvodu – jsou promlčeny po 12 měsíců. Pro nároky na náhradu škody podle oddílu XI. bod 3 písm. a)–d) a f) platí pouze zákonné lhůty. Provádí -li zhotovitel opravné práce na budově, a tím způsobí její vadu, platí rovněž zákonné lhůty.

XIII. Náhradní plnění zákazníka

Dojde-li při opravách mimo závod zhotovitele a bez jeho zavinění k poškození jím poskytnutých přístrojů nebo nástrojů na místě opravy, nebo dojde-li k jejich ztrátě bez zavinění zhotovitele, je povinen nahradit tyto škody zákazník. To neplatí pro škody v důsledku běžného opotřebení.

XIV. Rozhodné právo, soudní příslušnost

1. Všechny právní vztahy mezi zhotovitelem a zákazníkem se řídí výhradně právními předpisy Spolkové republiky Německo platnými pro právní vztahy mezi tuzemskými stranami.

2. Místně příslušný je relevantní soud v městě sídla zhotovitele. Zhotovitel je ovšem oprávněn podat žalobu v městě hlavního sídla zákazníka.

VDMA
Stav srpen 2012